Airports in MYANMAR | Meteo·Mobile Aviation Weather
aviador You're here:

Airports in MYANMAR:

Map of MYANMAR's Airports
* = Airport HAS Extras
click on ICAO code to go to the Metar
click on Airport name to get airport info
NameICAOIATA
AkyabVBRA
AnisakanVYAS
AnnVYAN
BaganVYBG
BagoVYBO
Bago/peguVBPG
BanmawVYBM
BhamoVBBM
BokepynVYBP
Coco IslandVBCI
Coco IslandVYCI
DaweiVBTV
DaweiVYDW
GantgawVYGG
GwaVYGW
HehoVYHHHEH
HinthadaVYHT
HmawbyVYHB
HomalinVBHL
HommalinVYHL
Hpa-anVYPA
Hpa-an/pa-anVBPA
HpapunVYPP
HtilinVYHN
KalayVYKL
KantiVYKI
KawthoungVYKT
KengtungVYKGKET
KengtungVBKG
KhatarVYKH
KyaukpyuVYKPKYP
Kyaukpyu/ramreeVBKP
KyauktuVYKU
LangkhoVYLO
LanywaVYLY
LashioVBLS
LashioVYLSLSH
LoikawVYLK
LonekinVYLN
MagwayVYMW
ManaungVYMN
MANDALAYVYMDMDL
MandalayVBRM
MawlamyineVYMM
MayukVYMU
MeiktilaVYML
MeiktilaVBML
MerguiVBRN
MomeikVYMO
Mong HpayakVYMH
Mong HsatVYMSMOG
Mong TongVYMT
MonghsatVBMS
MongpyinVYMP
MongyaiVYMI
MonywarVYMY
MoulmeinVBMM
MyeikVYMEMGZ
MyingyanVYMGMGZ
MyitkyinaVYMKMYT
MyitkyinaVBMK
MyoungmyaVYMA
NampongVYNP
NamsangVYNS
NamtuVYNT
NaungmomVYNM
Nyaung-u/paganVBNU
PakhokkuVYPU
PalawVYPW
PaletwaVYPE
PatheinVYPN
Pathein/basseinVBBS
PaukVYPK
Pearl IslandVYPI
PhonngbynVYPB
PinlebuVYPL
Prome/pyeVBPR
PutaoVYPTPBU
PutaoVBPT
PyayVYPY
Rangoon/mingaladVBRR
SalingyiVYSL
Sandoway/mazinVBSY
SawVYSA
ShanteVYST
ShinbweyangVYSB
SidoktayaVYSO
SittweVYSWAKY
TachilekVYTLTHL
TanaiVYTN
TanyangVYTY
TaungooVYTO
ThandweVYTDSNW
YANGONVYYYRGN
YeVYYE
YeVBYE